REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Informacje ogólne.

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresami: http://www.eurowork.net.pl/ („Serwis”).

 2. Operatorem Serwisu EURO WORK jest EURO WORK Małgorzata Ursel - Kondracka, 40-009 Katowice, ul. Warszawska 23/6 („Operator”).

 3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat („Użytkownik”).

 4. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polski.

 5. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Serwisie przysługują wyłącznie Operatorowi. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści Serwisu wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Rodzaj i zakres świadczonych usług.

 1. W zakresie świadczonych usług Operator umożliwia Użytkownikowi:

 1. przeglądanie i zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w Serwisie;

 2. uzyskiwanie informacji odnośnie prowadzonych przez Operatora działaniach, aktualnych ofertach pracy itp.;

 3. kontaktowanie się z Operatorem poprzez formularz kontaktowy.

 1. Usługi udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.

3. Warunki techniczne świadczenia usług.

 1. Warunkiem korzystania z usług jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

 1. połączenie z siecią Internet;

 2. zastosowanie przeglądarki internetowej obsługującej język html;

 3. przeglądarka powinna akceptować technologię „cookies”;

 4. posiadanie konta poczty elektronicznej.

 1. Użytkownik może korzystać z usług anonimowo, chyba że właściwość usługi wymaga podania danych osobowych.

4. Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Operatora.

 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

 2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i innych praw im przysługujących;

 3. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię lub uzasadnione interesy Operatora oraz podmiotów z nim współpracujących.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
  W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości
  o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Operator może uniemożliwić dostęp do tych danych.

5. Zawarcie i rozwiązanie umowy.

 1. Regulamin stanowi nierozłączną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania z usługi, po akceptacji postanowień Regulaminu.

 2. Regulamin zostaje udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie na stronach Serwisu. Operator daje możliwość wydrukowania i utrwalenia postanowień Regulaminu.

 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług.

6. Wyłączenie odpowiedzialności.

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Ze względów bezpieczeństwa Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Serwisu w celu naprawy usterek
  i likwidacji możliwych zagrożeń.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników –
  w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

 2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności;

 3. jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji;

 4. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.

 1. Operator uznaje prawo Użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych.

 2. W ramach świadczonych usług Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”);

 3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Microluc, funkcjonującego pod adresem www.microluc.com.pl.

 1. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 2. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie (formularz kontaktowy) wymaga podania danych osobowych przez Użytkownika - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia wskazanych usług. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

 3. Dane Użytkowników są gromadzone i przetwarzane przez Operatora wyłącznie
  w celu korzystania z Serwisu, w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług.

 4. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym są ponadto przetwarzane w celu wynikającym z funkcji tego formularza, np. w celu podjęcia kontaktu lub rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego.

 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Euro Work Małgorzata Ursel-Kondracka z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 23/6, 40-009 Katowice,. Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

 6. Inspektorem ochrony danych osobowych w Euro Work Małgorzata Ursel-Kondracka z siedzibą w Katowicach jest Magdalena Styczeń, , adres pocztowy: Magdalena Styczeń, Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków, z dopiskiem „IOD EURO WORK"

 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 8. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą dostawcy, którym Operator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Operatorem.

 9. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte
  z systemu. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia lub wygaśnięcia zgody.

 10. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 12. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 13. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia jednak usunięcie plików cookies. Jeśli zatem użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Operator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

9. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania;

  2. czas wysłania odpowiedzi;

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

  6. informacje o przeglądarce Użytkownika;

  7. informacje o adresie IP.

 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

10. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamacje dotyczące świadczonych usług.

 2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres
  e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również opis
  i powód reklamacji.

 3. Reklamacje powinny być składane pod adresem:

 1. w przypadku reklamacji pisemnych: na adres siedziby Operatora;

 2. w przypadku reklamacji przesyłanych drogą elektroniczną: info@eurowork.net.pl.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.

11. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

 2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu,
  w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.

 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda zmiana będzie ogłaszana w Serwisie przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie.

 4. Korzystanie przez użytkownika z serwisu internetowego po wprowadzeniu zmian
  w Regulaminie oznacza jego akceptację.

 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczegółowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.